Australia tour of India 2013

India vs Australia, 3rd Test

Australia: 1st Inngs | 2nd Inngs India: 1st Inngs | 2nd Inngs